Hyllestadseminaret

Kvar vår sidan 2002 organiserar vi Hyllestadseminaret – eit to dagars nasjonalt seminar i Hyllestad sitt steinbrotlandskap. Målsettinga med Hyllestadseminaret er å spreie kunnskap om steinbrotsdrifta og relaterte tema, og å gjere verda medvitne om kva ressursar vi sit med, skal ta vare på og hauste av. Seminaret er ope for ALLE interesserte, fag- og lekfolk. Normalt kjem det 40-70 folk for å få fagleg påfyll og fest!

Hyllestadseminaret vart ikkje arangert i 2018. I staden vart det laga eit nasjonalt, praktisk fagseminar/murarseminar 25-29 juni: Ombygging av kalkomnen i Kvernsteinsparken.

Hyllestadseminaret 2017, 29-30 april

UNESCO Global Geopark i Ytre Sogn/HAFS?

Ein unik geologi som motor i distriktsutvikling? Skal vi føreslå Ytre Sogn/HAFS-kommunane som kandidat til UNESCO Global Geopark? Dette vart drøfta med dei tre eksisterande Geoparkane i Noreg og fleire fagfolk i det 15. Hyllestadseminaret. Svaret var: JA! Medarrangørar var Norges geologiske undersøkelse og Sognefjorden Kystpark.
Programm: Hyllestadseminaret 2017 – Program.

Hyllestadseminaret 20|7
Hyllestadseminaret 2017: Tur på Lihesten, i riket til devonkonglomeratet!

Her kan du sjå bidraga frå våre føredragshaldare:

Avisa Ytre Sogn bidrog som alltid med god reportasje!

Hyllestadseminaret 2017 - reportasje i avisa Ytre Sogn
Hyllestadseminaret 2017 – reportasje i avisa Ytre Sogn

Hyllestadseminaret 2016, 23-24 april

Korleis formidle eit kulturlandskap?

Programmet for Hyllestadseminaret 2016
Program for Hyllestadseminaret 2016

Det 14. Hyllestadseminaret satte fokus på kulturlandskap og korleis ein kan formidle det. Kulturlandskap – det er så mangt: Hav, kyst, fjord, hei, fjell – og ikkje minst gamle steinbrot. Landskapet er ressursen som menneska har brukt og sett sine spor i. Det er prega av synlege endringar og inngrep som hus, vegar, steinmurar, kaianlegg, spor etter dyrking – og drift i tidlegare steinbrot. Samtidig ber kvar brukar av eit landskap med seg sitt indre bilde av landskapet, fullt av minner – og kunnskap om korleis ressursane vart brukte og korleis dei kan brukast i dag.

Det er mange historier knytt til eit landskap. I seminaret utforska vi korleis ein kan fortelje dei og kva utfordringar landskapsformidlarar møter.

Medarrangørar var Folkeakademiet i Hyllestad og vår søsteravdeling i Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske Samlingar/Sogn Folkemuseum på Kaupanger.

Reportasje frå Hyllestadseminaret 2016 i avisa Ytre Sogn 29.4.2016
Reportasje frå Hyllestadseminaret 2016 i avisa Ytre Sogn 29.4.2016

Her kan du sjå dei fleste bidraga frå våre framifrå føredragshaldare:

Hyllestadseminaret 2015, 25-26 april

Korleis tek vi vare på tradisjonelt steinhandverk?

Program for Hyllestadseminaret 2015
Program for Hyllestadseminaret 2016

Seminaret sitt mål var å fremme forståing for steinhandverk i dagens Noreg og å diskutere kva betydning dette har hatt og skal ha i framtida – også i Hyllestad. Gjennom kvernsteinsindustrien var bearbeiding av stein eit viktig fag for Hyllestad i gamle dagar. Men det er også eit fag som vi framleis er heilt avhengige av, ikkje minst for å formidle historia til alle som besøker oss.

Medarrangør var Hyllestad folkeakademi og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). NDR er landets fremste miljø innan steinhoggarhandverket.

Les vidare om: