Vandring gjennom kvernsteinsbrot og gammalt kulturlandskap i Hyllestadmarka

Hyllestadmarka. Eit gammalt kulturlandskap. Innan dei raude områda er det meir enn 100 kvernsteinsbrot. Grunnkart: Kartverket. Illustrasjon: Per Storemyr
Hyllestadmarka. Eit gammalt kulturlandskap. Innan dei raude områda er det meir enn 100 kvernsteinsbrot. Grunnkart: Kartverket. Illustrasjon: Per Storemyr

Myklebustbrota i Hyllestadmarka er det nest største samanhengande kvernsteinslandskapet i Hyllestad – etter Rønset. Det er eit gammalt, vakkert landskap med mange «juvelar»: Storbrot, småbrot, ei mengd øydelagde kvernstein. Og det beste er at ein kan gå rett gjennom landskapet langsetter turstien til Brukelia og over til Hyllestadtunet («Gamle Hyllestad»). Ta deg ein tur med born og familie og vener! Under får du informasjon om ikkje berre kvernstein, men òg litt histore om kulturlandskapet. Visste du at Prestegarden var viktig for hogging av kvernstein? Og at det var skeisebane i marka for 50-60 år sia? Til slutt finn du online-kart og praktiske opplysingar. Turen er 3-4 km lang og du kan bruke ein time – eller heile dagen. Les meir

Kvernsteinsbrota i Hyllestad i «Kulturminnesøk» og «Askeladden»

Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden
Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden

Vi har fleire gonger tidlegare rapportert om framdrifta i «Kartleggingsprosjektet» . Det er eit prosjekt støtta av Riksantikvaren for å legge inn oppdaterte opplysningar om kvernsteinsbrota i Hyllestad i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden». No er prosjektet førebels avslutta med mykje innlagd informasjon og ein større, open rapport. Les meir

Korleis kan vi redde den nasjonale steinbrotsarven?

Skarsjøen skiferbrot i Stjørdal, omkring 1900. Stjørdal hadde svært mange skiferbrot. No er dei alle nedlagde. Biletet er i Stjørdal historielags eige og har vore brukt i boka "Sånn va de!" ( 1999). Takk til Kjell Erik Petterson for utlån.
Skarsjøen skiferbrot i Stjørdal, omkring 1900. Stjørdal hadde svært mange skiferbrot. No er dei alle nedlagde. Biletet er i Stjørdal historielags eige og har vore brukt i boka «Sånn va de!» (1999). Takk til Kjell Erik Petterson for utlån.

Noreg har tusenvis av gamle steinbrot – ei kulturarv som er sterkt truga. Det gjeld ikkje så mykje godt verna steinalderbrot eller brot frå mellomalderen. Det gjeld den store arven frå den tidleg-moderne tida, frå 16-1700-talet og frametter; brota som bygde byane sine monumentale bygningar, fine bruer og vegar, fjøs og hus – og som sjølvsagt òg vart brukte til skulptur og ornamentikk. Nesten alle desse brota er nedlagde, mange er gløymde, dei fleste står utan vern. Dei vert øydelagde av utbygging, sjølv om mange er ressursar for god stein, m.a. til restaurering. Og samstundes som steinbrytning har vorte sterkt mekanisert, går det tradisjonsrike, manuelle steinhandverket i gløymsla. Alt dette må vi gjere noko med! Saman med Norges geologiske undersøkelse (NGU) har Norsk Kvernsteinsenter føreslått ein nasjonal strategi for vern og bruk av steinbrotsarven. Les meir